สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าผา

Banthapa School

บุคลากรนางสายบัว ศวีระกุล

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทรศัพท์ : 08 9999 3878
อีเมล : Pnin247@hotmail.com

คณะครูและบุคลากร


นางจินตนา อินไผ่

ครู คศ.3
โทรศัพท์ : 08 7181 4264
อีเมล : Jinda.ainpai@gmail.com

นางนารี ศรีกระจ่าง

ครู คศ.3
โทรศัพท์ : 08 1020 0562
อีเมล : Naree371@hotmail.com

นางสาววิไล คำชัย

ครู คศ.3
โทรศัพท์ : 06 4361 9353
อีเมล : Wilai06102523@gmail.com

นางสาวภริตพร คารมย์

ครู คศ.3
โทรศัพท์ : 08 6198 8755
อีเมล : Aem_work@hotmail.com

นางพวงเพ็ญ พาสุริยันต์

ครู คศ.3
โทรศัพท์ : 08 1162 4504
อีเมล : puangpenpasuriyan@gmail.com

นางแสงดา ใจกล้า

ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 09 6053 6829
อีเมล : Sang.da0504@gmail.com

นางสาวหทัยกาญจน์ ตันกอง

ครู คศ.2
โทรศัพท์ : 09 5680 1834
อีเมล : kunoknoi@hotmail.com

นางสาวพิมพ์ชนก ทองวัชราพรรณ์

ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 08 7659 7791
อีเมล : pop_up.love@hotmail.com

นางสาวสุจิตรา ธรรมธีรเดช

ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 06 5483 5058
อีเมล : Oom._@hotmail.com

นางสาวเกศรินทร์ เวียงจันทร์

ครู คศ.1
โทรศัพท์ : 08 9887 9041
อีเมล : katesarinyim@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศรินทร์ มีเกศ

บุคลากรวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ : 08 8434 6078
อีเมล : Kathchrinmoonoi@gmail.com

นายเอนก สารชัย

ลูกจ้างประจำ
โทรศัพท์ : 09 6726 6935
อีเมล : -

นายจักรกฤษณ์ พรหมพูนโชค

ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 09 7937 2809
อีเมล : Bom_blay@hotmail.com

นางปราณี โนกูล

ธุรการโรงเรียน
โทรศัพท์ : 08 6422 2944
อีเมล : Satang.nokool@gmail.com


โรงเรียนบ้านท่าผา

  • Banthapa School
    106 หมู่ 4 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
    โทรศัพท์: 0899993878
    E-MAIL: banthapa.b@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านท่าผา